รับประกันคุณภาพ

นโยบายด้านคุณภาพของบริษัท “ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า ”

บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน ฝ่ายรับประกันคุณภาพ สินค้าขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทที่ได้ผ่านการทดสอบในทุกๆขั้นตอนการผลิต 

นอกจากนั้น หน่วยงาน ฝ่ายรับประกันคุณภาพยังช่วยในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและให้คำปรึกษารับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า